Občanské právo

Věcná práva

Rádi Vám poskytneme právní pomoc v oblasti věcných práv týkajících se Vašeho vlastnictví, držeb, práv k cizím věcem, tj. práva zástavního včetně práva podzástavního, věcných břemen.

Naší specializací je právní režim nemovitostí. Poradíme Vám, ať již jste developerská či realitní společnost anebo jednotlivec. Jsme připraveni nabídnout Vám naše služby při sjednávání a přípravě zejména smluv kupních a nájemních, jakož i smluv o dílo týkajících se pozemků, budov, nebytových prostor a bytů.

Rádi Vám poskytneme právní pomoc včetně souvisejících daňových otázek při nákupu, prodeji, pronájmu či darování nemovitostí. Připravíme nebo posoudíme příslušné smlouvy o koupi či prodeji nemovitostí, darovací smlouvy, nájemní smlouvy. Můžeme Vám pomoci při ukončení nájemních smluv, ať již ze strany pronajímatele či nájemce, poskytnout pomoc při vymáhání dlužného nájemného nebo porušování nájemní smlouvy pronajímatelem nebo nájemcem. Pomůžeme Vám vyřešit spory mezi spoluvlastníky nemovitosti nebo sousedské spory.

Práva závazková

Rádi Vás podpoříme při sjednávání a uzavírání smluv jakéhokoliv typu a vybereme pro Vás nejvhodnější typ smluvního vztahu.

Poradíme Vám se zajištěním jednotlivých smluvních závazků a navrhneme pro Vás nejpřijatelnější řešení vyhovující Vašim zájmům.

V rámci komplexnosti našich služeb jsme připraveni Vám poskytnout právní pomoc při řešení sporů při jejich neplnění a porušování.

Poradíme Vám nejen při uzavírání smluv, ale i při jejich ukončování či prodlužování, včetně sepisu příslušných dodatků.

Máme zkušenosti i s náhradou škody a jejím vymáháním (skutečná škoda, ušlý zisk) i s vydáním bezdůvodného obohacení.

Právo dědické

Pomůžeme Vám chránit Vaše oprávněné zájmy při dědickém řízení včetně možnosti Vás v dědickém řízení zastupovat.

Poskytneme Vám právní služby při sepisu dědické dohody a vypořádání dědiců.

Právo osobnostní

Pokud bylo zasaženo do Vašich osobnostních práv, zejména pak prostřednictvím některého ze sdělovacích prostředků, můžeme Vám poskytnout pomoc při nápravě, ať již cestou dosažení omluvy nebo náhrady nemajetkové újmy.

Práva osobně majetková

Máme bohaté zkušenosti s ochranou autorských práv, zejména v oblasti software, internetu a nakladatelské činnosti. Připravujeme a hodnotíme licenční smlouvy, které budou Vaše práva v maximální možné míře ochraňovat a umožní Vám využívat Vašich práv.

Poskytujeme právní služby při zjištění neoprávněných zásahů do majetkových či osobnostních práv chráněných autorským či jinými zákony včetně prosazení požadavků na ukončení takových zásahů a náhradu majetkové či nemajetkové újmy.