Obchodní právo

Zakládání, změny a likvidace obchodních společností a družstev

Rádi Vás podpoříme při zakládání, změně a likvidaci obchodních společností i družstev. Poskytujeme kompletní právní servis při založení všech typů obchodních společností. Naše služby zahrnují zejména přípravu veškeré právní dokumentace související se založením společnosti a zastupování při jejím zápisu do příslušného obchodního rejstříku.

Spolupracujeme s notářskou kanceláří, která může našim klientům zajistit sepis rozhodnutí formou notářského zápisu.

V našem týmu jsou i pracovníci zapsaní v seznamu likvidátorů, kteří jsou připraveni Vám pomoci při likvidaci společnosti. V dané oblasti poskytujeme veškeré služby nutné k zdárnému výmazu obchodní společnosti z obchodního rejstříku, přes obchodní věstník, státní oblastní archiv až po rekonstrukci účetnictví. Svým klientům nabízíme tedy komplexní zajištění procesu likvidace společnosti, a to jak po stránce právní, tak po stránce daňové a účetní.

Zakládání a zápis obchodních společností i v jiných státech

Máme zkušenost se zakládáním a zápisem obchodních společností i v jiných státech, příkladem možno uvést Slovenskou republiku, Chorvatsko, Velkou Británii či Ruskou federaci.

Zastupování před obchodním rejstříkem a živnostenským úřadem

V rámci komplexnosti našich služeb jsme připraveni Vám zajistit prvozápis obchodní společnosti či družstva do příslušného obchodního rejstříku, zápis změny týkající se Vaší společnosti nebo družstva a zápis souvisejících skutečností u příslušného živnostenského úřadu.

Rádi Vám poradíme a připravíme veškeré podklady a vyplníme formuláře týkající se vzniku či změny obchodní společnosti.

Fúze, rozdělení nebo změny právní formy

Rádi Vás podpoříme také při fúzi, rozdělení nebo změně právní formy Vaší společnosti.

Ve spolupráci s auditorskou společností poskytujeme komplexní poradenství a asistenci včetně řízení celého procesu fúze sloučením či splynutím, rozdělení. Naše služby tak zahrnují zejména odborné poradenství při stanovení nejvhodnějšího řešení celé transakce, dále pak asistenci při jmenování znalců, přípravu souvisejících valných hromad, a dalších zákonných požadavků včetně podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku.

Proces změny právní formy, kdy se mění vnitřní právní poměry společnosti a právní postavení jejich společníků, vyžaduje úzkou spolupráci jednotlivých odborníků z více oblastí. Tyto služby jsme připraveni Vám poskytnout, neboť úzce spolupracujeme s notářskou kanceláří, auditorskou společnosti i daňovými poradci.

Due Dilligence - právní audit

Společně prověříme jakékoli společnosti po stránce právní i účetní. Na základě našich posudků můžete koupit, přeměnit, rozdělit, fúzovat či prodat podnik.

Zajištění řádného konání valných hromad, volby členů statutárních orgánů a dozorčích rad při uplynutí jejich funkčního období

V rámci komplexnosti našich služeb Vám nabízíme zajištění chodu Vaší obchodní společnosti v souladu se zákonem (zajištění volby členů statutárních orgánů a dozorčích rad při uplynutí jejich funkčního období, pravidelného konání valných hromad, schvalování účetních závěrek, souladu zakladatelských dokumentů, resp. stanov se zákonem, zakládání zákonem stanovených listin do sbírky listin...).

Poskytujeme vysoce profesionální poradenství při řešení každodenních otázek souvisejících s vnitřním či vnějším fungováním Vaší obchodní společnosti.

Zvyšování či snižování základního kapitálu

Zajišťujeme kompletní servis, ať již po stránce právní, tak po stránce daňové a účetní.

Rádi Vám poskytne odborné poradenství při stanovení nejvhodnější formy zvýšení či snížení základního kapitálu Vaší obchodní společnosti, dále pak pomoc při jmenování znalců, při přípravě všech souvisejících podkladů nutných k podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku.

Prodeje, zástavy podniků

Nabízíme přípravu veškeré právní dokumentace související s prodejem či zástavou podniků a jeho zápisem do obchodního rejstříku. Zajišťujeme návrhy na jmenování znalce soudem, přípravu návrhu smlouvy o prodeji podniku či jeho části, splnění informačních povinností daných zákonem.

Naše služby zahrnují rovněž odbornou pomoc při zápisu příslušných změn do obchodního rejstříku a při splnění dalších povinností vyplývajících z právního řádu České republiky.

Převod či zástava obchodního podílu

V dané oblasti jsme připraveni Vám poskytnout veškeré služby, a to právní, účetní i daňové.

Obchodně-právní vztahy (smlouvy, spory a související)

Rádi Vás podpoříme při sjednávání a uzavírání smluv z oblasti práva obchodního týkající se výkonu podnikatelské činnosti (nájemní a kupní smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy o zprostředkování …) včetně poskytování právní asistence s procesem tvorby smlouvy.

Poradíme Vám se zajištěním jednotlivých smluvních závazků a navrhneme pro Vás nejpřijatelnější řešení vyhovující Vašim zájmům.

Smluvní agenda zahrnuje i právní pomoc při poskytování či žádosti o úvěr, včetně přípravy a revize právních dokumentů na jejichž základě se úvěr zajišťuje (zřízení zástavního práva k nemovitostem i věcem movitým, akciím, obchodním podílům, bankovním účtům...).